918kiss ทางเข้า
Poong the Joseon Psychiatrist season 1

Poong the Joseon Psychiatrist season 1

ดูหนังออนไลน์ เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม โดยซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของ ยูเซพุง จิตแพทย์ผู้เกรียงไกรและเก่งกาจในยุคโชซอน


228

Episode ของ Poong the Joseon Psychiatrist season 1
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP01
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP02
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP03
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP04
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP05
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP06
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP07
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP08
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP09
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP10
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP11
Poong the Joseon Psychiatrist season 1 - EP12END

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน